Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε την 07.06.2022 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης του έτους 2021 ποσού 1.035.751 ευρώ ή 0,3325957310 ευρώ ανά μετοχή. Το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 91.630 μετοχές που κατέχει η Εταιρία και δεν δικαιούνται μέρισμα προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετόχων και το τελικό συνολικό μικτό ποσό μερίσματος ανά μετοχή διαμορφώνεται σε 0,3426786443 ευρώ ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του Ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4646/2019 και ισχύουν, συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,3255447121 ευρώ ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίζεται η 14.06.2022.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά τη 15.06.2022 (record date).

Η καταβολή θα αρχίσει την 21.06.2022 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς με τους παρακάτω τρόπους:

  1. Μέσω των συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρίες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.T., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.».

Η καταβολή του μερίσματος από την Τράπεζα λήγει στις 31.12.2022. Από 01.01.2023 η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρίας (Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπεύθυνη Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (κ. Ευαγγελία Αθανάσογλου-Αλεξίου, τηλ. 210-6289200).

Κηφισιά, 9 Ιουνίου 2022