Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, κατά τη συνεδρίαση της 3ης.11.2023 ενέκρινε νέο Πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών, με σκοπό:

(α) τη δωρεάν διάθεση αυτών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, καθότι ενδέχεται να προκύψει ανάγκη απόκτησης ιδίων μετοχών για κάλυψη τυχόν νέου προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, με σκοπό π.χ. την επιβράβευσή τους για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων για τη χρήση 2023 και/ή επόμενων χρήσεων· ή
(β) την ακύρωση των ιδίων μετοχών με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας· ή
(γ) την εν μέρει δωρεάν διάθεση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρών και την εν μέρει ακύρωση των μετοχών.

Περαιτέρω η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αποφασίζει κατ’ επιλογήν και κατά τη διακριτική του ευχέρεια ό,τι είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας και σύμφωνο με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, σε δεδομένη χρονική και οικονομική συγκυρία, δηλαδή να προβεί είτε στη δωρεάν διάθεση των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, είτε στην ακύρωση των ιδίων μετοχών, είτε συνδυαστικά σε διάθεση μέρους των ιδίων μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και σε ακύρωση μέρους αυτών.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε την θέσπιση του νέου προγράμματος με τους εξής όρους:

(α) απόκτηση μετοχών οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό μέχρι 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της κατ’ ανώτατο όριο, μετά την αφαίρεση των 77.308 ιδίων μετοχών που έχουν ήδη αποκτηθεί από προηγούμενο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, ήτοι μέχρι και 303.683 μετοχές (οι «Ίδιες Μετοχές»).
(β) ανώτατο όριο τιμής τα 10,00€ και κατώτατο όριο τιμής τα 0,01€·
(γ) διάρκεια της περιόδου αγοράς έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτώνται, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες έχει αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρεία και διατηρεί δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Τέλος η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ακριβή ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τη ρευστότητα της Εταιρείας.

Κηφισιά, 03.11.2023