Η Εταιρία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST», στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι την 19.11.2021 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 2.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που προέκυψαν από την άσκηση του προγράμματος διαθέσεως μετοχών (stock options plan) για το έτος 2021 (δεύτερο έτος του προγράμματος) από ένα (1) στέλεχος της Εταιρίας, σε τιμή διάθεσης 4,437 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με την από 04.02.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και τη σχετική από 08.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Την 30.06.2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια του Τμήματος Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών & Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, η πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των 720 ευρώ με την έκδοση 2.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ η κάθε μία, ενώ ποσό 8.874 ευρώ που αντιστοιχεί στο συνολικό υπέρ το άρτιο καταβληθέν ποσό θα μεταφερθεί σε έκτακτο αποθεματικό της Εταιρίας. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και δώδεκα λεπτών (1.116.573,12 €) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εκατόν μία χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα δύο (3.101.592) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών (0,36 €) η κάθε μία.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της, της 18.11.2021 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 2.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας.

Από 19.11.2021 οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 210-6289200 κα Ευαγγελία Αθανάσογλου-Αλεξίου).

Κηφισιά, 18.11.2021