Η Εταιρία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST», στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι την 01.06.2022 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 12.552 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που προέκυψαν από την άσκηση του προγράμματος διαθέσεως μετοχών (stock options plan) για το έτος 2022 (τρίτο έτος του προγράμματος) από πέντε (5) στελέχη της Εταιρίας, σε τιμή διάθεσης 4,437 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με την από 04.02.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, την από 29.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τη σχετική από 24.03.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Την 27.05.2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια του Τμήματος Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών & Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, η πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των 4.518,72 ευρώ με την έκδοση 12.552 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ η κάθε μία, ενώ ποσό 51.174,50 ευρώ που αντιστοιχεί στο συνολικό υπέρ το άρτιο καταβληθέν ποσό θα μεταφερθεί σε έκτακτο αποθεματικό της Εταιρίας. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι μίας χιλιάδων ενενήντα ενός και λεπτών ογδόντα τεσσάρων (1.121.091,84 €) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα τέσσερις χιλιάδες εκατόν σαράντα τέσσερις (3.114.144) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας λεπτών τριάντα έξι (€ 0,36) η κάθε μία.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της, της 30.05.2022 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 12.552 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας.

Από 01.06.2022 οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 210-6289200 κα Ευαγγελία Αθανάσογλου-Αλεξίου).

Κηφισιά, 30.05.2022