Κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία Alpha Trust Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Δ.Τ. ALPHA TRUST) η 56682/23-10-2017 Πράξη Εκκαθάρισης Φόρου βάσει δικαστικής απόφασης του Προϊσταμένου της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, με την οποία η ALPHA TRUST καλείται να καταβάλει σε δυο ισόποσες μηνιαίες δόσεις το συνολικό ποσό των 1.171.166,48 ευρώ (αναλυόμενο σε  292.916,12 ευρώ για κύριο φόρο και 878.748,36 ευρώ για πρόσθετο φόρο). Η κοινοποιηθείσα Πράξη αφορά τη δικαστική έκβαση της προσφυγής της κατά του 4/10.5.2006 Φύλλου Ελέγχου του Προϊσταμένου του ΠΕΚ Αθηνών για τον φορολογικό έλεγχο του Οικονομικού Έτους 2004 της ΓΕΝΙΚΗ ΑΕΔΑΚ, δηλαδή για την διαχειριστική χρήση 1/12003 – 31/12/2003, κατά την οποία η ALPHA TRUST δεν ήταν μέτοχος της ΓΕΝΙΚΗ ΑΕΔΑΚ.  Για την υπόθεση αυτή γίνεται αναλυτική αναφορά στο Πληροφοριακό Σημείωμα για την εισαγωγή της ALPHA TRUST στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.Α. το έτος 2008. Η ALPHA TRUST επιφυλάσσεται όλων των νομίμων δικαιωμάτων της να ασκήσει κατά της ανωτέρω Πράξης κάθε ένδικο βοήθημα ή μέσο. Σε κάθε περίπτωση για οποιαδήποτε επιβάρυνση ευθύνεται ο αντισυμβαλλόμενος της αγοράς της εν λόγω εταιρίας.

Κηφισιά, 27 Οκτωβρίου 2017