Η Εταιρία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, υλοποιώντας την από 3/6/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, στο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα που έληξε την 2/6/2017, προέβη στην αγορά 3.409 ιδίων μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,441% επί του συνόλου των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Η μέση τιμή κτήσης αυτών των μετοχών ήταν 16,41 ευρώ. Χρονικό διάστημα για την αγορά των ιδίων ως άνω μετοχών, είχε οριστεί η περίοδος από 9/6/2015 έως 2/6/2017, με ανώτατη τιμή 56,00 ευρώ και κατώτατη τιμή 0,04 ευρώ ανά μετοχή, όπως αυτές αναπροσαρμόστηκαν συνεπεία του reverse split των μετοχών και της αντίστοιχης αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Κηφισιά, 6 Ιουνίου 2017