Η Εταιρεία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 31.12.2019 έληξε το πρόγραμμα χρηματιστηριακής πώλησης ιδίων μετοχών το οποίο είχε ανακοινωθεί την 01.11.2019.