Η Εταιρεία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι με την από 31.12.2021 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου ο κ. Στέφανος Καραϊσκάκης ορίσθηκε ως νέο μέλος αυτού, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό, μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του κ. Γεώργιου Καμπάνη.

Ως εκ τούτου, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

  1. Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης, Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικός
  2. David-Phillip Gibbs, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικός
  3. Χριστόδουλος Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικός
  4. Στέφανος Καραϊσκάκης, Μέλος Δ.Σ., ανεξάρτητος μη εκτελεστικός
  5. Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Μέλος Δ.Σ., εκτελεστικός
  6. Αγγελική Χατζηδάκη, Μέλος Δ.Σ., μη εκτελεστική
  7. Αγνή Λεβή, Μέλος Δ.Σ., ανεξάρτητη μη εκτελεστική

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει έως την 16.06.2023, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας.

Οι αρμοδιότητες και εξουσίες εκπροσώπησης σε μέλη και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένουν ως έχουν οριστεί με την από 30.08.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.