Η Εταιρεία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το εκλεγέν με τις από 17.06.2020 και 29.06.2021 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, Διοικητικό Συμβούλιο που είχε συγκροτηθεί σε σώμα την 29.06.2021 ως εξής:

 1. Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης, Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικός
 2. David-Phillip Gibbs, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικός
 3. Χριστόδουλος Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικός
 4. Γεώργιος Καμπάνης, Μέλος Δ.Σ., ανεξάρτητος μη εκτελεστικός
 5. Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Μέλος Δ.Σ., εκτελεστικός
 6. Αγγελική Χατζηδάκη, Μέλος Δ.Σ., μη εκτελεστική
 7. Αγνή Λεβή, Μέλος Δ.Σ., ανεξάρτητη μη εκτελεστική

συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα την 30.08.2021 ως εξής:

 1. Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης, Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικός
 2. David-Phillip Gibbs, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικός
 3. Χριστόδουλος Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικός
 4. Γεώργιος Καμπάνης, Μέλος Δ.Σ., ανεξάρτητος μη εκτελεστικός
 5. Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Μέλος Δ.Σ., εκτελεστικός
 6. Αγγελική Χατζηδάκη, Μέλος Δ.Σ., μη εκτελεστική
 7. Αγνή Λεβή, Μέλος Δ.Σ., ανεξάρτητη μη εκτελεστική

Επίσης, με τις ίδιες ως άνω (από 29.06.2021 και 30.08.2021) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ανατέθηκαν αρμοδιότητες και εξουσίες εκπροσώπησης σε μέλη και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.