Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 1η Σεπτεμβρίου 2023 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με κωδικό αριθμό καταχώρισης (ΚΑΚ) 3746921, η υπ’ αριθ. πρωτ. 3026135 ΑΠ /1-9-2023 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση της Εταιρείας με την κατά 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δια απορροφήσεως αυτής από την Εταιρεία.

Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4601/2019, 4548/2018 και 4172/2013, ως ισχύουν.

Κηφισιά, 1η Σεπτεμβρίου 2023