Σας ενημερώνουμε  ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, στις 7.6.2017 και ώρα 17.00 σε συνεδριακό χώρο επί της οδού Καβαλιεράτου Τ.7 στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 48 μέτοχοι κατέχοντες 544.728 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 70,44%.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:

 1. Έγκριση των αποφάσεων της από 25/11/2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.
 2. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 1.1.2016-31.12.2016 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2016-31.12.2016.
 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της τρέχουσας χρήσης 1.1.2017-31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
 5. Διορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των λογαριασμών διαχείρισης των υπό τη διαχείριση της εταιρίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων της τρέχουσας χρήσης 1.1.2017-31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του.
 7. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Έγκριση αμοιβών της προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών επόμενης χρήσης.
 8. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρίας με ιδρυτές και με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 9. Έγκριση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να προβαίνουν σε πράξεις κατά το άρθρο 27 του Καταστατικού.
 10. Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007.
 11. Διάφορες ανακοινώσεις.

Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε και επικύρωσε ομόφωνα (70,44%) στο σύνολό της την από 25.11.2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί :

α. Αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 340.257,72 ευρώ με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «Υπόλοιπο κερδών σε νέο» προηγούμενων της τελευταίας χρήσεων, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,11 λεπτά.

β. Μείωσης του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από 3.093.252 σε 773.313 κοινές ονομαστικές μετοχές, με συνένωση των παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε τέσσερις (4) παλαιές, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας από 0,41 λεπτά σε 1,64 ευρώ, απόφαση για τακτοποίηση τυχόν κλασματικών υπολοίπων και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

γ. Μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 494.920,32 ευρώ, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,64 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία θα ανέλθει σε € 1,00 η κάθε μία και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση αναγνωρίζει, διευκρινίζει, εγκρίνει και βεβαιώνει ότι η αύξηση αυτή προέκυψε ως αποτέλεσμα των παρακάτω υπολογισμών, οι οποίοι αν και γνωστοποιήθηκαν στους μετόχους κατά την από 25.11.2016 συνεδρίαση, δεν κρίθηκε αναγκαίο να καταγραφούν στο σχετικό από 25.11.2016 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης:

Διατέθηκε αρχικώς προς κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών σε νέο» μικτό ποσό ύψους € 378.064,13, ήτοι ο εν λόγω λογαριασμός μειώθηκε κατά αυτό το μικτό ποσό. Εκ του ποσού αυτού, αφαιρέθηκε ποσό € 37.806,41, το οποίο αντιστοιχεί στον αναλογούντα φόρο. Κατόπιν τούτου, το ποσό αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανήλθε στο, ορθώς αναφερόμενο στην σχετική απόφαση της από 25.11.2016 Γ.Σ., ποσό ύψους 340.257,72 ευρώ.

Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (70,44%) την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1.1.2016-31.12.2016, δηλαδή την Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών, τον Ισολογισμό, τα Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, την κατάσταση Ταμειακών Ροών, τα πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες και το προσάρτημα στις Οικονομικές Καταστάσεις. Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (70,44%) την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μη καταβολή μερίσματος.

Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση απάλλαξε με ποσοστό 46,08% (τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψήφισαν μόνον με τις μετοχές κυριότητάς των), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ομόφωνα με ποσοστό 70,44% τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2016-31.12.2016.

Επί του τέταρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα (70,44%) έναν Τακτικό και έναν Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2017 και συγκεκριμένα τον κ. Μακρή Σεραφείμ, ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Μπανίλα Ευστάθιο, ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή, αμφότεροι της εταιρίας ΣΟΛ. Α.Ε. και καθόρισε την αμοιβή τους.

Επί του πέμπτου θέματος, η Γενική Συνέλευση διόρισε ομόφωνα (70,44%) έναν Τακτικό και έναν Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τον έλεγχο των λογαριασμών διαχείρισης των υπό τη διαχείριση της Εταιρίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων για τη χρήση 2017 και συγκεκριμένα τον κ. Μακρή Σεραφείμ, ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Μπανίλα Ευστάθιο, ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή, αμφότεροι της εταιρίας ΣΟΛ. Α.Ε. και καθόρισε την αμοιβή τους.

Επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα (70,44%) ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. David-Phillip Gibbs, Φαίδωνα-Θεόδωρο Ταμβακάκη, Νικόλαο Τζανέτο, Χριστόδουλο Αίσωπο και Ιωσήφ Παπαδογιάννη. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής και θα λήξει κατά την 7/6/2020, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Επί του έβδομου θέματος, η Γενική Συνέλευση καθόρισε με ποσοστό 48,39% (δεν περιλαμβάνονται οι μετοχές που εκπροσωπούνται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε τις αμοιβές της προηγούμενης χρήσης και προενέκρινε τις αμοιβές της επόμενης.

Επί του όγδοου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (70,44%) τις συμβάσεις της Εταιρίας με ιδρυτές και με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του ένατου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (70,44%) τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.2190/1920 και το άρθρο 27 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, προκειμένου αυτοί να πραγματοποιούν δι’ ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, στα Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη διεύθυνση άλλων εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτόν της Εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

Επί του δέκατου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (70,44%) την αγορά, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007, ιδίων μετοχών με σκοπό τη διαγραφή τους, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

α) Αγορά κατ’ ανώτατο όριο 77.331 ιδίων μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών τις οποίες έχει αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρεία.

β) Ανώτατο όριο τιμής τα 56,00 ευρώ και κατώτατο τα 0,04 ευρώ.

γ) Η διάρκεια της περιόδου αγοράς θα είναι 24 μήνες, δηλαδή μέχρι την 6/6/2019.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Κηφισιά, 8 Ιουνίου 2017