Σας ενημερώνουμε  ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, στις 15.6.2016 και ώρα 17.00 σε συνεδριακό χώρο επί της οδού Καβαλιεράτου Τ.7 στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 54 μέτοχοι κατέχοντες 2.150.894 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 69,16%.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:

  1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 1.1.2015-31.12.2015 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και έγκριση διανομής μερίσματος.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2015-31.12.2015.
  3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της τρέχουσας χρήσης 1.1.2016-31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
  4. Διορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των λογαριασμών διαχείρισης των υπό τη διαχείριση της εταιρίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων της τρέχουσας χρήσης 1.1.2016-31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
  5. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Έγκριση αμοιβών της προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών επόμενης χρήσης.
  6. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρίας με ιδρυτές και με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  7. Έγκριση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να προβαίνουν σε πράξεις κατά το άρθρο 27 του Καταστατικού.
  8. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με διαγραφή ιδίων μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της.
  9. Διάφορες ανακοινώσεις.

Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (69,16%) την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1.1.2015-31.12.2015, δηλαδή την Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών, τον Ισολογισμό, τα Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, την κατάσταση Ταμειακών Ροών, τα πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες και το προσάρτημα στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Ενέκρινε επίσης, με την ίδια απόφαση, τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης και την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή, από τα κέρδη, μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους συνολικού μικτού ποσού ευρώ 463.987,80, το οποίο αντιστοιχεί σε 0,15 ευρώ ανά μετοχή και είναι προσαυξημένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις 16.748 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,135 ευρώ ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίζεται η 21/6/2016.

Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2015 θα είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την 22/6/2016 (record date).

Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 27/6/2016 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μέρους των κερδών χρήσης 2015, συνολικού μικτού ποσού 60.000,00 ευρώ σε υπαλλήλους της Εταιρίας.

Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση απάλλαξε με ποσοστό 33,78% (τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψήφισαν μόνον με τις μετοχές κυριότητάς των), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ομόφωνα με ποσοστό 69,16% τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2015-31.12.2015.

Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα (69,16%) έναν Τακτικό και έναν Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2016 και συγκεκριμένα τον κ. Μακρή Σεραφείμ, ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Μπανίλα Ευστάθιο, ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή, αμφότεροι της εταιρίας ΣΟΛ. Α.Ε. και καθόρισε την αμοιβή τους.

Επί του τέταρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση διόρισε ομόφωνα (69,16%) έναν Τακτικό και έναν Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τον έλεγχο των λογαριασμών διαχείρισης των υπό τη διαχείριση της Εταιρίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων για τη χρήση 2016 και συγκεκριμένα τον κ. Μακρή Σεραφείμ, ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Μπανίλα Ευστάθιο, ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή, αμφότεροι της εταιρίας ΣΟΛ. Α.Ε. και καθόρισε την αμοιβή τους.

Επί του πέμπτου θέματος, η Γενική Συνέλευση καθόρισε με ποσοστό 36,08% (δεν περιλαμβάνονται οι μετοχές που εκπροσωπούνται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε τις αμοιβές της προηγούμενης χρήσης και προενέκρινε τις αμοιβές της επόμενης.

Επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (69,16%) τις συμβάσεις της Εταιρίας με ιδρυτές και με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του έβδομου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (69,16%) τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.2190/1920 και το άρθρο 27 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, προκειμένου αυτοί να πραγματοποιούν δι’ ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, στα Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη διεύθυνση άλλων εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτόν της Εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

Επί του όγδοου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (69,16%):

α) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 5.024,40 ευρώ με διαγραφή 16.748 ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τη μεταφορά στο υπόλοιπο κερδών εις νέο του ποσού των 99.658,33 ευρώ που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης και της ονομαστικής αξίας των διαγραφόμενων μετοχών.

β) Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Μετά τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει σε 927.975,60 ευρώ διαιρούμενο σε 3.093.252 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Κηφισιά, 16 Ιουνίου 2016