Σας ενημερώνουμε  ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, στις 30.5.2019 και ώρα 17.00 σε συνεδριακό χώρο επί της οδού Καβαλιεράτου Τ.7 στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 42 μέτοχοι κατέχοντες 607.819 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 84,92%.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:

 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 1.1.2018-31.12.2018 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
 2. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την εναρμόνισή του με τις νέες διατάξεις του ν. 4548/2018 περί «αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών».
 3. Έγκριση διανομής μερίσματος.
 4. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018 και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2018-31.12.2018.
 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της τρέχουσας χρήσης 1.1.2019-31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
 6. Διορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των λογαριασμών διαχείρισης των υπό τη διαχείριση της εταιρίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων της τρέχουσας χρήσης 1.1.2019-31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
 7. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 201.061.38 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία θα κατέλθει από € 0,30 σε € 0,04 η κάθε μία, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου σε είδος και μετρητά στους μετόχους, και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.
 8. Απόφαση για την τροποποίηση  του άρθρου 5 του Καταστατικού σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις.
 9. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. της προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών επόμενης χρήσης.
 10. Χορήγηση άδειας και παροχή έγκρισης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να προβαίνουν σε πράξεις κατά το άρθρο 27 του Καταστατικού και σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.
 11. Διάφορες ανακοινώσεις.

Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (84,92%) την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1.1.2018-31.12.2018, δηλαδή την Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών, τον Ισολογισμό, τα Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, την κατάσταση Ταμειακών Ροών, τα πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες και το προσάρτημα στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (84,92%) την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την εναρμόνισή του με τις νέες διατάξεις του ν. 4548/2018 περί «αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών».

Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (84,92%) την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή, από τα κέρδη, μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους συνολικού μικτού ποσού ευρώ 300.632,64, το οποίο αντιστοιχεί σε 0,42 ευρώ ανά μετοχή και είναι προσαυξημένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις 57.521 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,378 ευρώ ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίζεται η 4/6/2019.

Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2018 είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την 5/6/2019 (record date).

Η καταβολή θα αρχίσει την 10/6/2019 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μέρους των κερδών χρήσης 2018, συνολικού μικτού ποσού 60.000 ευρώ σε εργαζόμενους της Εταιρίας.

Επί του τέταρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση απάλλαξε με ποσοστό 59,10% (τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψήφισαν μόνον με τις μετοχές κυριότητάς των), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ομόφωνα με ποσοστό 84,92% αποφασίζει επίσης την απαλλαγή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4449/2017, των Ελεγκτών της Εταιρίας από ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 - 31.12.2018.

Επί του πέμπτου θέματος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα (84,92%) για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση 2019 την ελεγκτική εταιρία DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ και καθόρισε την αμοιβή τους.

Επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα (84,92%) για τον έλεγχο των λογαριασμών διαχείρισης των υπό τη διαχείριση της Εταιρίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων για τη χρήση 2019 την ελεγκτική εταιρία DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ και καθόρισε την αμοιβή τους.

Επί του έβδομου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (84,92%) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 201.061.38 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία θα κατέλθει από € 0,30 σε € 0,04 η κάθε μία.

Η μείωση θα πραγματοποιηθεί (α) εν μέρει με καταβολή σε είδος, ήτοι με τη μεταβίβαση από την  Εταιρία προς τους μετόχους μετοχών εισηγμένων στην κύρια αγορά του Χ.Α. κυριότητας της Εταιρίας και συγκεκριμένα μετοχών της εισηγμένης εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., με αναλογία μία (1) μετοχή της εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. για κάθε εκατό (100) μετοχές της εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ καθώς η μέση σταθμισμένη τιμή της μετοχής Alpha Trust ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. κατά το τελευταίο εξάμηνο ανέρχεται στα 21,11 ευρώ ανά μετοχή και (β) εν μέρει με καταβολή μετρητών στους μετόχους.

Επί του όγδοου θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (84,92%) την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Επί του ένατου θέματος, η Γενική Συνέλευση καθόρισε με ποσοστό 59,10% (δεν περιλαμβάνονται οι μετοχές που εκπροσωπούνται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε τις αμοιβές της προηγούμενης χρήσης και προενέκρινε τις αμοιβές της επόμενης.

Επί του δέκατου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (84,92%) τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 27 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, προκειμένου αυτοί να πραγματοποιούν δι’ ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, στα Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη διεύθυνση άλλων εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτόν της Εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

Κηφισιά, 31 Μαΐου 2019