Σας ενημερώνουμε  ότι πραγματοποιήθηκε  Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, στις 17.06.2020 και ώρα 17.00 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης της Covid-19, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 34 μέτοχοι κατέχοντες 2.285.264 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 76,73%.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:

 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 1.1.2019-31.12.2019 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
 2. Έγκριση διανομής μερίσματος και Διάθεση Κερδών.
 3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019 και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2019-31.12.2019.
 4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της τρέχουσας χρήσης 1.1.2020-31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
 5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των λογαριασμών διαχείρισης των υπό τη διαχείριση της εταιρίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων της τρέχουσας χρήσης 1.1.2020-31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
 6. Αύξηση μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας τους.
 7. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. της προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών επόμενης χρήσης.
 8. Χορήγηση άδειας και παροχή έγκρισης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να προβαίνουν σε πράξεις κατά το άρθρο 27 του Καταστατικού και σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.
 9. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου λόγω λήξεως θητείας.
 10. Έγκριση παύσης προγράμματος πώλησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με την από 13.06.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ως προς τον χειρισμό των ιδίων μετοχών που αποκτήθηκαν δυνάμει της άνω απόφασης).
 11. Διάφορες ανακοινώσεις.

Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (76,73%) την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1.1.2019-31.12.2019, δηλαδή την Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών, τον Ισολογισμό, τα Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, την κατάσταση Ταμειακών Ροών, τα πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες και το προσάρτημα στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Επί του δευτέρου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (76,73%) την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για :

α) τη διανομή μερίσματος €506.295,36 ή 0,17€ ανά μετοχή προσαυξημένο κατά €19.557,48 που αντιστοιχεί στις 115.044 ίδιες μετοχές που δεν δικαιούνται μέρισμα και έτσι το τελικό ποσό του μερίσματος διαμορφώνεται στα €525.852,84 ή  €0,1765 ανά μετοχή.

Το ανωτέρω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και έτσι οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό € 0,1677 ανά μετοχή.

 • Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίζεται η 06.2020.
 • Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2019 είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την 06.2020 (record date).
 • Η καταβολή θα αρχίσει την 07.2020 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

β) τη διανομή κερδών συνολικού μικτού ποσού εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 100.000,00) σε εργαζομένους της Εταιρίας.

Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε (με ποσοστό 76,73%) σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 και ομόφωνα με ποσοστό 76,73% αποφάσισε επίσης την απαλλαγή, των Ελεγκτών της Εταιρίας από ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 - 31.12.2019.

Επί του τετάρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα (76,73%) για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση 2020 την ελεγκτική εταιρία DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ και καθόρισε την αμοιβή τους.

Επί του πέμπτου θέματος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα (76,73%) για τον έλεγχο των λογαριασμών διαχείρισης των υπό τη διαχείριση της Εταιρίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων για τη χρήση 2020 την ελεγκτική εταιρία DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ και καθόρισε την αμοιβή τους.

Επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με ποσοστό 76,67% (ποσοστό 0,07% ψήφισε αρνητικά) την αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πέντε (5) σε έξι (6) και εξέλεξε με ποσοστό 76,67% (ποσοστό 0,07% ψήφισε αρνητικά) ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. David-Phillip Gibbs, Φαίδωνα-Θεόδωρο Ταμβακάκη, Χριστόδουλο Αίσωπο, Γεώργιο Καμπάνη, Ιωσήφ Παπαδογιάννη και Αγγελική Χατζηδάκη. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής και θα λήξει κατά την 16.06.2023, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Επί του έβδομου θέματος, η Γενική Συνέλευση καθόρισε με ποσοστό 49,87% (δεν περιλαμβάνονται οι μετοχές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε τις αμοιβές της προηγούμενης χρήσης και προενέκρινε τις αμοιβές της επόμενης.

Επί του όγδοου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (76,73%) τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 27 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, προκειμένου αυτοί να πραγματοποιούν δι’ ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, στα Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη διεύθυνση άλλων εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτόν της Εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

Επί του ένατου θέματος ενέκρινε ομόφωνα (76,73%) το διορισμό Επιτροπής Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι τριμελής και θα αποτελείται από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο μη μέλη του. Το ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη εκτελεστικό. Επίσης, όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα μέλη καθώς πληρούν τις προυποθέσεις του άρθρου 4 παρ.1 ν.3016/2002 καθώς σήμερα: (α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) δεν έχουν σχέση εξάρτησης, όπως αυτή ορίζεται στην διάταξη του άρθρου  4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002, με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα. 

Έτσι, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (76,73%) την επανεκλογή των κάτωθι ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι  τους κ.κ.:

 • Μιχαήλ Πάππαρη του Δημητρίου,κάτοικο Κηφισιάς, οδός Κυθήρων αρ.2Α, κάτοχο του υπ’αρ.ΑΚ 031393/ΑΤ Κηφισιάς ΑΔΤ, μη μέλος του Δ.Σ.,
 • Χαράλαμπο Σταματόπουλο του Κωνσταντίνου, κάτοικο Πικερμίου (Ντράφι), οδός Φιλοκτήτου αρ.24, κάτοχο του υπ’αρ.ΑΙ 644699/27.04.1989/ΑΤ Αγ.Παρασκευής ΑΔΤ, μη μέλος του Δ.Σ. και
 • Γεώργιο Καμπάνη του Δημητρίου, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Φραγκοκλησιάς 3Α κ’ Γρανικού, κάτοχο του υπ’αρ. ΑΙ644631/21.04.2011/ΑΤ Ραφήνας ΑΔΤ, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Περαιτέρω, ο κος Μιχαήλ Πάππαρης ορίζεται ομόφωνα (με ποσοστό 76,73% του μετοχικού κεφαλαίου) από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητος από την Εταιρεία ενώ ο κος Γεώργιος Καμπάνης, έχει την επαγγελματική ιδιότητα του Οικονομολόγου, είναι τέως Ορκωτός Ελεγκτής, κρίνεται ομόφωνα (με ποσοστό 76,73% του μετοχικού κεφαλαίου) από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ότι διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αναγνωρίζει ότι και τα τρία ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, έχουν επαρκή γνώση στο τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρία, ήτοι στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων και παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και εν γένει πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Η ως άνω Επιτροπή Ελέγχου, θα έχει θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που θα συγκληθεί εντός του έτους 2023.

Επί του δέκατου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (76,73%) την κατά 31.12.2019 λήξη του προγράμματος πώλησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με την από 13.06.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ως προς τον χειρισμό των ιδίων μετοχών που αποκτήθηκαν δυνάμει της άνω απόφασης).

Κηφισιά, 17 Ιουνίου 2020