Η Εταιρεία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (διακριτικός τίτλος ALPHA TRUST), ανακοινώνει ότι, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 3ης Ιουνίου 2015, εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2014 συνολικού μικτού ποσού ύψους 618.650,40 ευρώ ή 0,20 ευρώ ανά μετοχή, συνυπολογιζομένης και της προσαύξησης λόγω ύπαρξης 16.748 ιδίων μετοχών.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 του Ν. 4172/2013 και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,18 ευρώ ανά μετοχή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, το οποίο είχε εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τη συνεδρίασή του της 8.6.2015, όρισε ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος την 10η Ιουνίου 2015. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2014 είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την 11η Ιουνίου 2015 (record date).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015, από την πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», με τους παρακάτω τρόπους:

1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

2. Από το Δίκτυο των καταστημάτων της τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό της Ε.Χ.Α.Ε. ή έχουν ανακαλέσει την εξουσιοδότηση σε χειριστή.

Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Η καταβολή του μερίσματος από την Τράπεζα λήγει στις 31/12/2015. Από 1/1/2016 η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας, (Τατοΐου 21,145 61 Κηφισιά).

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 210 62 89 200).

Κηφισιά, 8 Ιουνίου 2015