Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, ότι στις 29.12.2022 διατέθηκαν δωρεάν από την Εταιρεία, με εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση, προς συγκεκριμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού αυτής, 85.144 ίδιες, κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν.4548/2018. Οι ως άνω μετοχές που διατέθηκαν δωρεάν ήταν συνολικής αξίας 372.930,72 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος 4,38 ευρώ της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Η διάθεση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της από 22.10.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία ενέκρινε την δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού αυτής σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων, η επίτευξη των οποίων πιστοποιήθηκε κατά την από 07.12.2022 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ως άνω μετοχές αποκτήθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, το οποίο είχε εγκριθεί δυνάμει της από 07.06.2017 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 41.274 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,33% του συνόλου των μετοχών της.

Κηφισιά, 29 Δεκεμβρίου 2022