Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι η από 29.06.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετοχών της Εταιρίας ενέκρινε τη δωρεάν διάθεση 29.900 ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας κατά το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 (η «Διάθεση»). Περαιτέρω, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους δικαιούχους των δωρεάν μετοχών και οποιονδήποτε άλλο σχετικό όρο για την υλοποίηση της απόφασης.
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω από 29.06.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε με απόφασή του στις 31.12.2021 τους ειδικότερους όρους της Διάθεσης ως εξής:

Δικαιούχοι:
Ως δικαιούχοι ορίζονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας.

Σκοπός Διάθεσης:
Σκοπός της Διάθεσης είναι η επιβράβευση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της Εταιρίας για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων της χρήσης 2020.

Όροι Διάθεσης:
Η παραμονή των δικαιούχων στην Εταιρία έως την 31.12.2021 είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
Η Εταιρία θα διαθέσει ίδιες μετοχές, οι οποίες έχουν αποκτηθεί από την Εταιρία και βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιό της.
Ο αριθμός των ιδίων μετοχών που θα διατεθεί δωρεάν στους δικαιούχους είναι 29.900.
Οι μετοχές που θα διατεθούν στους δικαιούχους είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου της Εταιρίας και ενσωματώνουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Ν. 4548/2018 και το καταστατικό της Εταιρίας.
Δεν υφίσταται υποχρέωση διακράτησης για τις μετοχές που θα διανεμηθούν.


Κηφισιά, 31.12.2021