ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ