Η Εταιρεία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (διακριτικός τίτλος ALPHA TRUST),  στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι την 08.02.2021 αρχίζει η διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 6.340 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που προέκυψαν από την άσκηση του α’ προγράμματος διαθέσεως μετοχών (stock options plan) από έξι (6) στελέχη της Εταιρείας, σε τιμή διάθεσης 4,437 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με την από 04.02.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και τις σχετικές από 27/05/2020, 29/05/2020 και 24/06/2020 αποφάσεις του ΔΣ της Εταιρείας.

Την 23.12.2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διά της Διεύθυνσης Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, η πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των € 2.282,40 με την έκδοση 6.340 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,36 η κάθε μία, ενώ ποσό € 25.848,18 που αντιστοιχεί στο συνολικό υπέρ το άρτιο καταβληθέν ποσό θα μεταφερθεί σε έκτακτο αποθεματικό της Εταιρείας. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τριών και δώδεκα λεπτών (€ 1.115.853,12) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες εννενήντα δύο (3.099.592) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι (0,36) λεπτών η κάθε μία.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της, της 04.02.2021 ενέκρινε την ένταξη προς διαπραγμάτευση των ως άνω 6.340 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Από 08.02.2021 η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α., θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΝ.Α., όπως ισχύει σε συνδυασμό με την απόφαση υπ’αρ.26 του ΔΣ του Χ.Α. και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-6289200 κα Μαίρη Σαλαμούρα).

Κηφισιά, 04.02.2021