Αναφορικά με τις επιπτώσεις αφενός της ενεργειακής κρίσης και αφετέρου της εξάπλωσης του COVID-19 στα οικονομικά μεγέθη της Alpha Trust ΑΕΔΑΚ & ΟΕΕ (η «Εταιρεία»), επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Η αύξηση του κύκλου εργασιών και των καθαρών αποτελεσμάτων αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά των οικονομικών αποτελεσμάτων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου ALPHA TRUST, κατά το εννεάμηνο του 2021, στο οποίο καταγράφηκαν καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενη δραστηριότητα 633,2 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών από συνεχιζόμενη δραστηριότητα 10 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ALPHA TRUST για το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώνονται ως εξής:

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων Ομίλου εννεαμήνου 2021 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες


➢ Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ALPHA TRUST διαμορφώθηκε στα 4,5 εκατ. ευρώ (1,6 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2021), έναντι 3,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (1,2 εκ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020), σημειώνοντας αύξηση 18,47%.

➢ Τα Λειτουργικά αποτελέσματα φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε 746,5 χιλ. ευρώ (356,6 χιλ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2021), έναντι 106,5 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (70,8 χιλ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020), σημειώνοντας αύξηση 601%.

➢ Τα καθαρά αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2021 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής διαμορφώθηκαν σε κέρδη 633,2 χιλ. ευρώ (312,6 χιλ. ευρώ το γ’ τρίμηνο 2021) έναντι ζημιών 10 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.


Alpha Trust ΑΕΔΑΚ & ΟΕΕ
Επίδραση Covid – 19

H Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί στενά και σε συστηματική βάση τις εξελίξεις αναφορικά με την πανδημία Covid – 19 και φροντίζει καθημερινά για την λήψη των μέτρων που κρίνονται σκόπιμα και αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρηματική συνέχεια, η απρόσκοπτη λειτουργία και ο περιορισμός των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας στο μικρότερο δυνατό βαθμό.

Ειδικότερα:


➢ Έχει ενεργοποιηθεί σχέδιο διαχείρισης της κρίσης για τον Covid – 19, με εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών που επιτρέπουν ευέλικτες μορφές εργασίας ώστε οι λειτουργίες της Εταιρείας να διεκπεραιώνονται καθημερινά, εύρυθμα και απρόσκοπτα από τα αρμόδια στελέχη της εταιρείας είτε από τον χώρο εργασίας τους είτε απομακρυσμένα, μέσω τηλεργασίας.
➢ Ενημερώνει και εφαρμόζει τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ σχετικά με την προφύλαξη και την προσωπική υγιεινή των εργαζομένων με στόχο την αποτροπή διάδοσης του ιού.
➢ Αποφεύγονται πολυπληθείς συναντήσεις και πραγματοποιούνται τηλεδιασκέψεις μεταξύ στελεχών και εξωτερικών συνεργατών.
➢ Έχει εφαρμοστεί περιορισμός των ταξιδιών.


Συνέπειες Ενεργειακής Κρίσης

Η άνοδος του επιπέδου τιμών σε βασικά προϊόντα και κυρίως στην ενέργεια που σημειώνεται τους τελευταίους μήνες σε παγκόσμιο επίπεδο, ενδέχεται να επιβαρύνει σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς συμπιέζοντας εν τέλει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Το αυξημένο κόστος των πρώτων υλών αλλά και του κόστους των μεταφορικών, θα συμπιέσουν τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων.

Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί τις ανωτέρω εξελίξεις στην ενέργεια και τον πληθωρισμό, καθώς και τις επιπτώσεις τους στην ελληνική και την παγκόσμια οικονομία, όπως επίσης και τις συνέπειες αυτών στα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη των εταιρειών και στην ιδιωτική κατανάλωση.

Σε ότι αφορά την Alpha Trust ΑΕΔΑΚ & ΟΕΕ, ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών οι ανωτέρω επιπτώσεις δεν έχουν σημαντική επίδραση στην άμεση λειτουργία της.