Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 26η Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.


Η σχετική παρουσίαση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας https://www.alphatrust.gr/