Η Εταιρεία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι με την από 31.10.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και στα πλαίσια και σύμφωνα με την από 13.06.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, προτίθεται να προβεί σε χρηματιστηριακή πώληση για το διάστημα από 01.11.2019 έως 31.12.2019 έως του συνόλου των ιδίων μετοχών της, ήτοι έως 57.521 μετοχές (ποσοστό 7,438% του μετοχικού της κεφαλαίου) με κατώτατη τιμή διάθεσης € 17,00 ανά μετοχή.

Επισημαίνεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 13.6.2018 είχε αποφασίσει την παύση του από 07. 06.2017 ισχύοντος προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.