Η Εταιρία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ανακοινώνει στους μετόχους της και το επενδυτικό κοινό ότι σε εφαρμογή:

α) της από 3.6.2015 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, με την οποία εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, και

β) της από 25.11.2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, με την οποία εγκρίθηκε η μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από 3.093.252 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 773.313 κοινές ονομαστικές μετοχές, με συνένωση των παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 4 παλαιές με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας από 0,41 σε 1,64 ευρώ,

oι όροι και οι προϋποθέσεις της αγοράς ιδίων μετοχών στην οποία έχει ανακοινωθεί ότι θα προβεί η Εταιρία κατά το χρονικό διάστημα από 9.6.2015 έως 2.6.2017, διαμορφώνονται ως εξής:

– Ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 56,00 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 0,04 ευρώ ανά μετοχή.

– Ο μέγιστος αριθμός των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν στο ανωτέρω διάστημα δεν θα υπερβεί τον αριθμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνόλου των μετοχών της (δηλαδή 77.331 μετοχές).

Κηφισιά, 9 Ιανουαρίου 2017