Η Εταιρία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ALPHA TRUST), ανακοινώνει στους μετόχους της και το επενδυτικό κοινό ότι, σε εφαρμογή της από 7.6.2017 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, με την οποία εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του την 7.6.2017 αποφάσισε τα εξής: Στο χρονικό διάστημα από 13/6/2017 έως 6/6/2019, η Εταιρία θα προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών, με σκοπό τη διαγραφή τους, με ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 56,00 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 0,04 ευρώ ανά μετοχή. Ο μέγιστος αριθμός των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν στο ανωτέρω διάστημα δεν θα υπερβεί τον αριθμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνόλου των μετοχών της (δηλαδή 77.331 μετοχές) συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών τις οποίες έχει αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρία.

Κηφισιά, 8 Ιουνίου 2017