Η Εταιρεία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, κατ’εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, της από 31.10.2019 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και της από 01.11.2019 σχετικής προαναγγελίας γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 04.11.2019 προέβη σε χρηματιστηριακή πώληση 28.760 ιδίων μετοχών, ήτοι ποσοστό 3,719% του μετοχικού της κεφαλαίου με τιμή πώλησης € 17,5 ανά μετοχή και συνολική αξία 499.990,30 ευρώ.

Η Εταιρεία διαθέτει πλέον 28.761 ίδιες μετοχές ήτοι ποσοστό 3,719% του μετοχικού της κεφαλαίου.