Η Εταιρεία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, κατ’εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια της από 04.02.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της κατά την οποία ενεκρίθη η θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε στελέχη και στους εργαζομένους της Εταιρίας καθώς και των θυγατρικών της, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών της Εταιρίας (options) με διάρκεια τριών ετών, ανώτατο αριθμό μετοχών που θα διατεθούν 104.400 μετοχές και  τιμή διάθεσης των μετοχών υπέρ το άρτιο 4,437 ευρώ ανά μετοχή, ασκήθηκαν συνολικά για το τρέχον έτος δικαιώματα προαίρεσης από συνολικά έξι πρόσωπα έχοντα δικαίωμα που αντιστοιχούν σε 6.340 μετοχές, ήτοι ποσό ευρώ 28.131,98.
Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ποσό € 2.282,40 με την έκδοση 6.340 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,36 η κάθε μία, ενώ ποσό € 25.848,58 που αντιστοιχεί στο συνολικό υπέρ το άρτιο καταβληθέν ποσό θα μεταφερθεί σε έκτακτο αποθεματικό της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά τη σχετική πιστοποίηση θα προβεί στην  αντίστοιχη τροποποίηση (κατόπιν των εγκριτικών αποφάσεων) του άρθρου 5 του καταστατικού.