Η Εταιρία ALPHA TRUST Α.Ε. Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α., ανακοινώνει ότι ο μέτοχος κ. Νικόλαος Τζανέτος, Μέλος του Δ.Σ. και Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρίας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 και πλέον τον Κανονισμό ΕΕ 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), προέβη την 14.3.2018 σε αγορά, με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή, 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της ως άνω Εταιρίας, συνολικής καθαρής αξίας 5.830,00 ευρώ.

Κηφισιά, 15 Μαρτίου 2018