Η Εταιρία ALPHA TRUST Α.Ε. Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α., ανακοινώνει ότι ο κ. Γεώργιος Καμπάνης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 και πλέον τον Κανονισμό ΕΕ 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), απέκτησε την 08.02.2021 2000 κοινές ονομαστικές μετοχές της ως άνω Εταιρίας, συνολικής καθαρής αξίας 8.874,00 ευρώ, κατόπιν της από 24.06.2020 άσκησης σχετικού δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών.
 

Κηφισιά, 10 Φεβρουαρίου 2021