Η Εταιρία ALPHA TRUST Α.Ε. Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α., ανακοινώνει ότι ο μέτοχος κ. Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης, Πρόεδρος του Δ.Σ. (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 και πλέον τον Κανονισμό ΕΕ 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), προέβη την 18.05.2021 σε άσκηση δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης 2000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ως άνω Εταιρίας, συνολικής καθαρής αξίας 8.874,00 ευρώ.

 

Κηφισιά, 21 Μαίου 2021