Η Εταιρία ALPHA TRUST Α.Ε. Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α., ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως ισχύει, ότι ο μέτοχος κ. Χριστόδουλος Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος (Υπόχρεο Πρόσωπο σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), απέκτησε την 30.12.2021, με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή, 5.350 κοινές ονομαστικές μετοχές της ως άνω Εταιρίας, συνολικής καθαρής αξίας 26.750 ευρώ, κατόπιν δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας.

 

Κηφισιά, 3 Ιανουαρίου 2021