Η Εταιρία ALPHA TRUST Α.Ε. Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α., ανακοινώνει ότι ο μέτοχος κ. Χριστόδουλος Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 και πλέον τον Κανονισμό ΕΕ 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), προέβη την 14.3.2018 σε αγορά, με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή, 29.412 κοινών ονομαστικών μετοχών της ως άνω Εταιρίας, συνολικής καθαρής αξίας 342.943,92 ευρώ.

Επιπρόσθετα, η ALPHA TRUST Α.Ε. Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων γνωστοποιεί, ενεργώντας και για λογαριασμό του κ. Χριστόδουλου Αίσωπου, ότι το ποσοστό συμμετοχής του προαναφερόμενου μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας υπερέβη του ορίου 5% και ανέρχεται πλέον σε 5,173% ήτοι 40.000 μετοχές με δικαιώματα ψήφου.


Κηφισιά, 15 Μαρτίου 2018