Η Εταιρεία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, κατ’εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν της από 04.11.2019 χρηματιστηριακής πώλησης 28.760 ιδίων μετοχών (ήτοι ποσοστού 3,719% του μετοχικού της κεφαλαίου), διαθέτει πλέον 28.761 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 3,719% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Κηφισιά, 05.11.2019