Η εταιρία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST», σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 των Κανόνων Λειτουργίας Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών και σε συνέχεια της από 29.03.2022 ενημέρωσης που έλαβε από τους κ.κ. Γεωργία Δομετίου, Μιχαήλ Χατζηδάκη, Αγγελική Χατζηδάκη και Βασιλική Χατζηδάκη, συνδικαιούχους σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα, ανακοινώνει ότι οι ανωτέρω μέτοχοι την 28.03.2022 προέβησαν σε αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου εκδόσεως της Εταιρίας.

Μετά την ως άνω συναλλαγή το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν οι ως άνω μέτοχοι υπερέβη το όριο 20% και ανέρχεται σε 20,0284%, αντιστοιχεί δε σε 621.200 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου της Εταιρίας.

Κηφισιά, 30 Μαρτίου 2022