Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (δ.τ. ALPHA TRUST), με βάση την παρ. 2 του άρθρου 17 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α. και σε συνέχεια της από 20.4.2018 ενημέρωσης που έλαβε από τη μέτοχό της REGINA COMPANY INC, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η REGINA COMPANY INC προέβη, με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή (OTC) και με ημερομηνία εκκαθάρισης την 18.4.2018, στην πώληση του συνόλου των 56.500 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου που κατείχε στην ALPHA TRUST, το οποίο αντιπροσωπεύει ποσοστό 7,306% του συνόλου των μετοχών της ALPHA TRUST.

Μετά την ως άνω συναλλαγή η REGINA COMPANY INC έπαψε να κατέχει δικαιώματα ψήφου στην ALPHA TRUST.

Η παρούσα ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών δεδομένου ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας REGINA COMPANY INC στην ALPHA TRUST κατήλθε του ορίου 5%.

Κηφισιά, 20 Απριλίου 2018