Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (δ.τ. ALPHA TRUST), με βάση την παρ. 2 του άρθρου 14 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α. και σε συνέχεια της από 20.07.2021 ενημέρωσης που έλαβε από το μέτοχό της Τάκη- Παναγιώτη Κανελλόπουλο, ανακοινώνει ότι ο ανωτέρω μέτοχος προέβη κατά την 16.07.2021, στην πώληση 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Μετά την ως άνω συναλλαγή ο μέτοχος Τάκης–Παναγιώτης Κανελλόπουλος κατέχει σήμερα συνολικά 152.020 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,90% του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό που κατέρχεται του ορίου 5%.

Κηφισιά, 20 Ιουλίου 2021