Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι στις 29.12.2022, τα ακόλουθα διευθυντικά στελέχη, υπόχρεα πρόσωπα βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, απέκτησαν δωρεάν από την Εταιρεία, μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, μετοχές της, δυνάμει της από 22.10.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος 4,38 ευρώ της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας:
α) ο κος Φαίδων - Θεόδωρος Ταμβακάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, απέκτησε 15.872 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, συνολικής αξίας 69.519,36 ευρώ
β) ο κος Χριστόδουλος Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, απέκτησε 15.872 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, συνολικής αξίας 69.519,36 ευρώ
γ) ο κος Νικόλαος Παπαδόπουλος, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών & Λειτουργιών της Εταιρείας, απέκτησε 3.000 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, συνολικής αξίας 13.140,00 ευρώ
δ) ο κος Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Διευθυντής Επενδύσεων της Εταιρείας, απέκτησε 8.000 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, συνολικής αξίας 35.040,00 ευρώ.
Η παρούσα γνωστοποίηση λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως ισχύει.

Κηφισιά, 30 Δεκεμβρίου 2022