Η Εταιρεία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, στο πλαίσιο της ετήσιας εφαρμογής των εγκεκριμένων από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της, της 24.6.2010 και 27.6.2012, Προγραμμάτων Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης σε μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, σε στελέχη και στους εργαζομένους σε αυτήν καθώς και των θυγατρικών της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η περίοδος άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης, για τη χρήση 2014, παρήλθε χωρίς να ασκηθεί κανένα δικαίωμα προαίρεσης από τους δικαιούχους.

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παραμένει αμετάβλητο και ανέρχεται στο ποσό των 933.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 3.110.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Κηφισιά, 31 Δεκεμβρίου 2014