Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2023, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών:

Ø 10 Απριλίου 2023

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2022

Ø 24 Μαΐου 2023

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

Ø 29 Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2023

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό, με τροποποίηση του παρόντος σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Κηφισιά, 31 Ιανουαρίου 2023