Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST» σε συνέχεια της από 15.06.2022 Ανακοίνωσής της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 ολοκληρώθηκε η εκποίηση των 152 Κοινών Ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας που προέκυψαν ως κλασματικά υπόλοιπα: α) από τη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) με συνένωση των παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών με αναλογία μια (1) μετοχή για κάθε τέσσερις (4) παλαιές με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας από 0,41 λεπτά σε 1,64 ευρώ σύμφωνα με την από 25.11.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και την καταχωρισθείσα στο Γ.Ε.ΜΗ. απόφαση 867603/25.11.2016 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και β) την αύξηση του αριθμού των μετοχών με την έκδοση τριών (3) νέων μετοχών για κάθε μία (1) παλαιά (split) και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,08 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με την από 04.02.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και την καταχωρισθείσα στο Γ.Ε.ΜΗ. υπ’αριθ.52027/25.05.2020 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας.

Το τελικό καθαρό προϊόν της εκποίησης ανέρχεται σε € 524,85 που αντιστοιχεί σε € 13,8118 για κάθε ακέραιη μετοχή.

Δικαιούχοι του προϊόντος εκποίησης είναι οι μέτοχοι, κάτοχοι κλασματικών υπολοίπων, οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την 04.01.2017 (record date).

Η απόδοση του προϊόντος εκποίησης στους δικαιούχους μετόχους, κατά το ποσό που τους αναλογεί, θα πραγματοποιηθεί από τις 05.08.2022 από την πληρώτρια Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους σχετικούς λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ., ως εξής:

  1. Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της ΕΛΚΑΤ, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται από το δίκτυο των καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο δικαιούχος τηρούσε τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα αποζημιωθεί μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 210-6289200).

Κηφισιά, 27.07.2022