Η Εταιρεία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, που προήλθε από τη συγχώνευσή της με απορρόφηση της ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. και τη μεταβολή του σκοπού της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής:

α) με την υπ’ αριθμ. 24/669/23.12.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς παρασχέθηκε άδεια για τη μετατροπή της εταιρείας ALPHA TRUST από Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) σε Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.), εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της ως προς την επωνυμία της και το σκοπό της, σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν. 4099/2012, ανακλήθηκε η χορηγηθείσα με την υπ’ αριθμ. 2/90/19.11.1996 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς άδεια λειτουργίας της ως Α.Ε.Π.Ε.Υ. και της παρεσχέθη η άδεια για την ανάληψη της διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων της εταιρείας ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.

β) Την 31.12.2013 ολοκληρώθηκε με την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της υπ’ αριθμ. Κ2-7751/31.12.2013 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η συγχώνευση της Εταιρείας με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας ALPHA TRUST Α.Ε. Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-78 του Κ.Ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, του Ν. 3606/2007 και του Ν. 4099/2012.

Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας ως προς το σκοπό και την επωνυμία η οποία τροποποιείται σε ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.

Κηφισιά, 31 Δεκεμβρίου 2013