Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 25 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 π.μ., στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21, στην Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 340.257,72 ευρώ με κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «Υπόλοιπο κερδών σε νέο» προηγούμενων της τελευταίας χρήσεων, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,11 λεπτά.
  2. Μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από 3.093.252 σε 773.313 κοινές ονομαστικές μετοχές, με συνένωση των παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε τέσσερις (4) παλαιές, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας από 0,41 λεπτά σε 1,64 ευρώ, απόφαση για τακτοποίηση τυχόν κλασματικών υπολοίπων και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
  3. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 494.920,32 ευρώ, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,64 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία θα ανέλθει σε € 1,00 η κάθε μία και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.
  4. Απόφαση για την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις
  5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε:

  • Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 6η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ., στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21, στην Κηφισιά.
  • Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 19η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ., στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21, στην Κηφισιά.

Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι της Εταιρίας, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά (τηλ. 210 62 89 200, fax. 210 62 34 242), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης της Ε.Χ.Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).

Κηφισιά, 3 Νοεμβρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο