Ι. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι για συμμετοχή σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Τατοΐου αρ. 21, στην Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση άρθρων του καταστατικού προς εναρμόνισή του, λόγω επικείμενης εισαγωγής των μετοχών της Εταιρίας προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (Κύρια Αγορά Χρηματιστηρίου Αθηνών), με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιριών και/ή του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης
  2. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 110 επ. του Ν. 4548/2018
  3. Διάφορες ανακοινώσεις

 Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά τη συνεδρίαση της 26ης Νοεμβρίου 2021, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 2α Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30, στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Τατοΐου αρ. 21, στην Κηφισιά.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 εδ. γ’ του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Όλοι οι συμμετέχοντες στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26ης Νοεμβρίου 2021 ή στην επαναληπτική αυτής θα πρέπει να επιδείξουν πιστοποιητικό εμβολιασμού COVID, άλλως να έχουν διενεργήσει, πριν από την προσέλευσή τους στο χώρο της συνέλευσης, test COVID-19 έως και 24 ώρες πριν. Aποδεικτικό δήλωσης αρνητικού αποτελέσματος θα ζητηθεί κατά την είσοδο.

 ΙΙ. Περαιτέρω, η Εταιρία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα:

 Α. Δικαιούμενοι Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, τόσο στην αρχική της 26ης Νοεμβρίου 2021 όσο και στην τυχόν επαναληπτική της 2ας Δεκεμβρίου 2021 μπορούν να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι της Εταιρίας, είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, τόσο στην αρχική της 26ης Νοεμβρίου 2021 όσο και στην τυχόν επαναληπτική της 2ας Δεκεμβρίου 2021, δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ», όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (Ν. 4548/2018, Ν. 4569/2019, Ν. 4706/2020 και Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων (μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρίας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ.), εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 4569/2018, άρθρο 124 παρ. 5 του Ν. 4548/2018).

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 26.11.2021, δηλαδή κατά την έναρξη της 21.11.2021 (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής του ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την 23.11.2021, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής.

Β. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέσω Αντιπροσώπου.

 Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

 Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 3 εδ. γ’ του Ν. 4548/2018.

 Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α έως γ. Επιπλέον, ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται σε κάθε περίπτωση εγγράφως και υποβάλλονται στην Εταιρία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης, ήτοι το αργότερο έως την 24.11.2021 και ώρα 09:30.

Με την παραλαβή των άνω στοιχείων από την Εταιρία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο εκπροσώπησης, δημιουργείται λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Η Εταιρία διαθέτει σχετικό έντυπο για το διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή και ψήφο στη Γενική Συνέλευση της 26ης Νοεμβρίου 2021 το οποίο είναι διαθέσιμο στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (οδός Τατοΐου αρ. 21, Κηφισιά, κ. Ευαγγελία Αθανάσογλου-Αλεξίου, τηλ. 210 6289200) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.alphatrust.gr.

Κηφισιά, 5 Νοεμβρίου 2021

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο