Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 04 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00  σε συνεδριακό χώρο επί της οδού Τ.Καβαλιεράτου αρ.7, στην Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση διανομής μερίσματος από κέρδη προηγουμένων χρήσεων € 1,40 ανά μετοχή.
  2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €1,40 ανά μετοχή και ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών (split) με αναλογία τρεις νέες μετοχές για μία παλιά και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
  3. Έγκριση προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options).
  4. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου.
  5. Έγκριση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση αποχωρήσαντος.
  6. Τροποποίηση άρθρου 12 του Καταστατικού.
  7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά τη συνεδρίαση της 4ης Φεβρουαρίου 2020, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε  Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 11η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00, σε συνεδριακό χώρο επί της οδού Τ.Καβαλιεράτου αρ.7, στην Κηφισιά.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 εδ. γ’ του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, τόσο στην αρχική της 4ης Φεβρουαρίου 2020 όσο και στην τυχόν επαναληπτική της 11ης  Φεβρουαρίου 2020 μπορούν να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι της Εταιρίας, είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου. Τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση τόσο στην αρχική της 4ης Φεβρουαρίου 2020 όσο και στην τυχόν επαναληπτική της 11ης Φεβρουαρίου 2020, δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων (μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρίας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ.), εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση όποιος εμφανίζεται στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.) κατά την 03.02.2020.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και στην ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Κηφισιά, 09 Ιανουαρίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο