Ι. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι για συμμετοχή σε Τακτική Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης της Covid-19 που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 από συνεδριακό χώρο επί της οδού Τ.Καβαλιεράτου αρ.7, στην Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 1.1.2019-31.12.2019 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
 2. Έγκριση διανομής μερίσματος και Διάθεση Κερδών.
 3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019 και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2019-31.12.2019.
 4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της τρέχουσας χρήσης 1.1.2020-31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
 5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των λογαριασμών διαχείρισης των υπό τη διαχείριση της εταιρίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων της τρέχουσας χρήσης 1.1.2020-31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
 6. Αύξηση μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας τους.
 7. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. της προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών επόμενης χρήσης.
 8. Χορήγηση άδειας και παροχή έγκρισης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να προβαίνουν σε πράξεις κατά το άρθρο 27 του Καταστατικού και σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.
 9. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου λόγω λήξεως θητείας.
 10. Έγκριση παύσης προγράμματος πώλησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με την από 13.06.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ως προς τον χειρισμό των ιδίων μετοχών που αποκτήθηκαν δυνάμει της άνω απόφασης).
 11. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά τη συνεδρίαση της 17ης Ιουνίου 2020, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 24η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00, σε συνεδριακό χώρο επί της οδού Τ.Καβαλιεράτου αρ.7, στην Κηφισιά.
Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 εδ. γ’ του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 68/20.03.2020) η οποία κυρώθηκε με το ν.4683/2020 (ΦΕΚ Α’ 83/10.04.2020), η Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουνίου 2020 καθώς και η τυχόν Επαναληπτική αυτής, θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τους όρους του άρθρου 125 του ν.4528/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα.

ΙΙ. Περαιτέρω, η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα :

Α. Δικαιούμενοι Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τόσο στην αρχική της 17ης Ιουνίου 2020 όσο και στην τυχόν επαναληπτική της 24ης Ιουνίου 2020 μπορούν να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι της Εταιρίας, είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση τόσο στην αρχική της 17ης Ιουνίου 2020 όσο και στην τυχόν επαναληπτική της 24ης Ιουνίου 2020, δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.», όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), ήτοι κατά την 12.06.2020. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής της 12.06.2020 ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης στις 24.06.2020.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων (μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρίας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ.), εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Β. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουνίου 2020 ή την τυχόν Επαναληπτική αυτής που θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία τους, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ, για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες, στην ιστοσελίδα www.athexgroup.gr/AXIAeShareholdersMeeting. Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet).

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο μέτοχος, δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης μετόχων σε Γενικές Συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με την υπ’αρ.8 απόφαση του ΔΣ της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. («Υπηρεσίες διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση & παροχής διαδικασιών ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (2 factor authentication) κατά την πρόσβαση των επενδυτών σε ηλεκτρονικές υπηρεσείες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), θα πρέπει ο μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του, προκειμένου να δημιουργήσει το λογαριασμό.

Προς το σκοπό αυτό, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να απευθυνθούν αμελλητί στο Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών στον οποίο τηρούν τις μετοχές της Εταιρείας ή σε οποιονδήποτε άλλο ενδιάμεσο που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις μετοχές της Εταιρείας, κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και να επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίησή τους.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους μετόχους που ολοκλήρωσαν την παραπάνω διαδικασία και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση ή την τυχόν Επαναληπτική αυτής.

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση m.salamoura@alphatrust.gr ή τηλεφωνικά στον αριθμό 210 6289200 (κα Μαίρη Σαλαμούρα), καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στο τηλ. 210 3366120 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr.

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψιν για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, Έτσι, οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα :

α) Να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

β) Να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια αυτής.

γ) Να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

δ) Να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

Γ. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέσω Αντιπροσώπου.

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 3 εδ. γ’ του ν.4548/2018.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α έως γ. Επιπλέον, ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται σε κάθε περίπτωση εγγράφως και υποβάλλονται στην εταιρία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης, ήτοι το αργότερο έως την 15.06.2020 και ώρα 17:00.

Ειδικώς για τη συμμετοχή μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουνίου 2020 ή την τυχόν Επαναληπτική αυτής, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ο μέτοχος ή ο θεματοφύλακάς του μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης, ήτοι το αργότερο έως την 15.06.2020 και ώρα 17:00.

Με την παραλαβή των άνω στοιχείων από την Εταιρεία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο εκπροσώπησης, δημιουργείται λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Η Εταιρεία διαθέτει σχετικό έντυπο για το διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή και ψήφο στη Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουνίου 2020 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, το οποίο είναι διαθέσιμο στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (Τατοίου 21, Κηφισιά, κα Μαίρη Σαλαμούρα, τηλ.210 6289200) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.alphatrust.gr.

Κηφισιά, 27 Μαίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο