Η ALPHA TRUST ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για την ετήσια οικονομική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2013.

Σύμφωνα με τα δημοσιευθέντα μεγέθη, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 6,48 εκατομμύρια ευρώ έναντι 6,17 εκατομμυρίων ευρώ κατά το 2012, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 5%. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων του ομίλου ξεπέρασαν τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ έναντι 8,4 εκ. ευρώ πέρυσι, και περιλαμβάνουν έσοδο ύψους 2,07 εκ. ευρώ που αφορά στην πώληση της δραστηριότητας της Διαχείρισης Ιδιωτικής Περιουσίας Βρετανών πελατών της θυγατρικής της στο Ηνωμένο Βασίλειο Taylor Young Investment Management Ltd, έναντι εσόδου 7,03εκ. ευρώ πέρυσι. Τα έσοδα αυτά δεν έχουν εισπραχθεί στο όλο, εκτιμάται όμως ότι θα είναι μεγαλύτερα του αρχικώς αναμενόμενου. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,18εκ. ευρώ έναντι 5,75εκ.. ευρώ κατά το 2012.

Ο κύκλος εργασιών για την εταιρεία ανήλθε σε 5,69 εκ. ευρώ , παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 205%, κυρίως λόγω της συγχώνευσης με την θυγατρική εταιρία ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ.  Η συγχώνευση αυτή αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την αποδοτικότητα και τις οικονομίες κλίμακας. Η εταιρία κατέγραψε ζημίες μετά από φόρους ύψους 59χιλ. ευρώ κυρίως λόγω της επικείμενης φορολόγησης των αφορολόγητων αποθεματικών, ενώ συνυπολογιζομένων των μεταβολών στα αποθεματικά εύλογης αξίας το αποτέλεσμα είναι κερδοφόρο κατά 526χιλ. ευρώ.

Η εταιρία τον Οκτώβριο του 2013, και μετά από τις σχετικές εγκρίσεις των εποπτικών αρχών, εξαγόρασε την ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ, η οποία πρόσθεσε ικανά στελέχη και νέα αξιόλογη πελατεία.

Λειτουργώντας με αξιοπιστία σε ένα δύσκολο και ευμετάβλητο περιβάλλον, η ALPHA TRUST πετυχαίνει για τρίτη συνεχή χρονιά να προχωρήσει τις εργασίες της και παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη των στόχων και των προσδοκιών των πελατών της, δημιουργώντας παράλληλα αξία για τους Μετόχους της και την ευρύτερη κοινότητα.

28 Φεβρουαρίου, 2014