Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν με την ολοκλήρωση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚΟΕΕ, συνοψίζονται ως ακολούθως:

  1. Διανομή μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι την 05/07/2021. Το μέρισμα θα καταβληθεί στις 08/07/2021.
  2. Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 114 ν.4548/2018.
  3. Αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από έξι (6) σε επτά (7), με τον ορισμό νέου ανεξάρτητου μέλους την κ. Αγνή Λεβή και ανασυγκρότηση αυτού:

Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικός

David-Phillip Gibbs, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικός

Χριστόδουλος Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικός

Γεώργιος Καμπάνης, Μέλος, Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός

Αγνή Λεβή, Μέλος, Ανεξάρτητη, Μη Εκτελεστική

Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Μέλος και Διευθυντής Επενδύσεων, Εκτελεστικός

Αγγελική Χατζηδάκη, Μέλος, Μη Εκτελεστική

  1. Επαναπροσδιορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, η οποία αποτελείται από τους:

Μιχαήλ Πάπαρη

Χαράλαμπο Σταματόπουλο

Γεώργιο Καμπάνη

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Αίσωπος, αφού καλωσόρισε την κ. Αγνή Λεβή στο Διοικητικό Συμβούλιο της ALPHA TRUST και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι με την μακρά εμπειρία της στην επενδυτική τραπεζική θα συνεισφέρει στην συνέχιση της ανοδικής πορείας της εταιρείας, δήλωσε:

«To 2020 υπήρξε μια χρονιά απρόβλεπτη και γεμάτη προκλήσεις. Πιστεύουμε ότι τις αντιμετωπίσαμε με επιτυχία, με δεδομένη την απειρία όλων των κρατών και των επιχειρήσεων στη διαχείριση της πανδημίας. Κοιτάμε μπροστά, λαμβάνουμε μέτρα, αξιοποιούμε την εμπειρία. Οι εργαζόμενοι και οι πελάτες της ALPHA TRUST ελπίζουμε να ένιωσαν ασφαλείς τους τελευταίους 18 μήνες και να ατενίζουν με αισιοδοξία το μέλλον. Παράλληλα με τη συστηματική προσπάθεια για αριστεία, και την αντιμετώπιση της πανδημίας, συνεχίσαμε παρά τα εμπόδια τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας και την ανανέωση του προσωπικού σε όλους τους τομείς. Όσον αφορά στους μετόχους, η αδιάλειπτη διανομή μερίσματος (υψηλής απόδοσης με βάση την τρέχουσα τιμή της μετοχής), στοχεύουμε να συνεχιστεί, κι εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες να επαναληφθεί εντός του τρέχοντος έτους. Τέλος ξεκινάμε διαδικασίες για την εισαγωγή στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών».

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στo παρόν αφορούν σε παρελθούσες αποδόσεις και δεν συνιστούν δεσμευτική ή ασφαλή πρόβλεψη ως προς την αντίστοιχη απόδοση στο μέλλον. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία τoυ παρόντος, έχουν αντληθεί από αξιόπιστες πηγές, χωρίς να παρέχεται καμία εγγύηση για την ακρίβεια και την εγκυρότητά τους. Το παρόν δεν συνιστά καθ' οιονδήποτε τρόπο ανάλυση, προτροπή (ή το αντίθετο) ή επενδυτική συμβουλή για πραγματοποίηση συναλλαγών. Η ALPHA TRUST δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, που ενδεχομένως πραγματοποιηθεί,  καθώς οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου υπόκεινται σε απρόβλεπτες διακυμάνσεις και η απόδοση των επενδύσεων είναι πιθανόν να αποβεί ζημιογόνος ή κερδοφόρος και συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη.