Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚΟΕΕ με τις κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν να συνοψίζονται ως ακολούθως:

  1. Διανομή μερίσματος 0,3426 ευρώ ανά μετοχή προ φόρων και διάθεσης κερδών. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι την 15η Ιουνίου 2022. Το μέρισμα θα καταβληθεί στις 21.06.2022.
  2. Δωρεάν διάθεση έως 77.853 ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, κατ’ άρθρο 114 του Ν. 4548/2018.
  3. Ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μέλους στον κ. Στέφανο Καραϊσκάκη. Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η παρακάτω:

Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης, Πρόεδρος, Εκτελεστικός

David-Phillip Gibbs, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικός

Χριστόδουλος Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικός

Στέφανος Καραϊσκάκης, Μέλος, Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός

Αγνή Λεβή, Μέλος, Ανεξάρτητη, Μη Εκτελεστική

Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Μέλος και Διευθυντής Επενδύσεων, Εκτελεστικός

Αγγελική Χατζηδάκη, Μέλος, Μη Εκτελεστική

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Κρις Αίσωπος, απευθυνόμενος στους μετόχους, δήλωσε:

«Το 2021 υπήρξε μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από τις έντονες διακυμάνσεις των αγορών, τη συνεχιζόμενη εξάπλωση της πανδημίας και την εμφάνιση πληθωριστικών πιέσεων, έπειτα από πολλά έτη. Εν μέσω όλων αυτών των προκλήσεων, η ΑLPHA TRUST κατάφερε να προσφέρει στους πελάτες της αξιοσημείωτες αποδόσεις, βοηθώντας τους να επιτύχουν τους επενδυτικούς τους στόχους.

Συνεχίζοντας την παράδοση για πάνω από μία 10ετία, η Εταιρία ήταν κερδοφόρος και το 2021, γεγονός που της έδωσε τη δυνατότητα να συνεχίσει απρόσκοπτα την πολιτική που έχει ακολουθήσει για διανομή μερίσματος και πλεονάζοντος κεφαλαίου, καθώς και επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογία.

Στους πρωτεύοντες στόχους μας για το 2022, παραμένουν η δημιουργία ισχυρών αποδόσεων για τους πελάτες μας σε δύσκολες περιόδους, η επιτυχής εισαγωγή της Εταιρίας μας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και η λειτουργία πρότυπης ψηφιακής πλατφόρμας Αμοιβαίων Κεφαλαίων».

Κηφισιά, 07 Ιουνίου 2022

Η ALPHA TRUST, ιδρύθηκε το 1987 και δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο. Διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στον κλάδο διαχείρισης κεφαλαίων συνταξιοδοτικών ταμείων και αμοιβαίων κεφαλαίων ασφαλιστικών φορέων. Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 1η Αυγούστου 2008. Το 2020 εντάχθηκε στην πρωτοβουλία «Principles for Responsible Investment» (PRI) με την ιδιότητα του «Investment Manager Signatory».Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στo  παρόν αφορούν σε παρελθούσες υπηρεσίες και συναλλαγές και δεν συνιστούν δεσμευτική ή ασφαλή πρόβλεψη ως προς την αντίστοιχη απόδοση των υπηρεσιών και συναλλαγών αυτών στο μέλλον.

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία τoυ παρόντος, έχουν αντληθεί από αξιόπιστες πηγές, χωρίς να παρέχεται καμία εγγύηση για την ακρίβεια και την εγκυρότητά τους, οι δε εκτιμήσεις που τυχόν περιέχονται δεν συνιστούν καθ' οιονδήποτε τρόπο ανάλυση, προτροπή (ή το αντίθετο) ή επενδυτική συμβουλή για πραγματοποίηση συναλλαγών. Η ALPHA TRUST δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, που ενδεχομένως πραγματοποιηθεί, βάσει των εκτιμήσεων που τυχόν δημοσιεύονται στο παρόν, καθώς οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου υπόκεινται σε απρόβλεπτες διακυμάνσεις και η απόδοση των επενδύσεων είναι πιθανόν να αποβεί ζημιογόνος ή κερδοφόρος και συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη.