Τη διανομή μερίσματος από κέρδη προηγουμένων χρήσεων συνολικού ποσού 477.527,68 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,16 ευρώ ανά μετοχή, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ALPHA TRUST στις 30/12/2020. Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 18.407,04 ευρώ που αντιστοιχεί στις 115.044 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία, οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα, και έτσι το τελικό ποσό του μερίσματος διαμορφώνεται στα 495.934,72 ευρώ ή 0,1662 ευρώ ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,1579 ευρώ ανά μετοχή. Για τη διαδικασία καταβολής του μερίσματος θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση από την εταιρεία.

Κηφισιά, 30 Δεκεμβρίου 2020