Μέρισμα €1,40 ανά μετοχή

Τη διανομή, από  κέρδη προηγουμένων χρήσεων, μερίσματος 1,40 ευρώ ανά μετοχή στους δικαιούχους μετόχους, ενέκρινε η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Alpha Trust που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020. Μετά την παρακράτηση φόρου 5%, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 1,33 ευρώ ανά μετοχή. Η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η 07.02.2020 και η καταβολή θα αρχίσει την 13.02.2020.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, το μέρισμα χρήσης 2019 θα αποφασισθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Split της μετοχής με αναλογία 3 νέες μετοχές για 1 παλαιά μετοχή

Η Alpha Trust αποφάσισε να προχωρήσει και σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας κατά 1,40 ευρώ ανά μετοχή και ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών (split) με αναλογία τρεις νέες μετοχές για μία παλαιά μετοχή.

Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου και Έγκριση εκλογής μέλους ΔΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τοv διορισμό Επιτροπής Ελέγχου.  Η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι τριμελής και θα αποτελείται από ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο μη μέλη του.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελείται από τους κ.κ.: Μιχαήλ Πάππαρη, μη μέλος του Δ.Σ., που ορίσθηκε ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Χαράλαμπο Σταματόπουλο, μη μέλος του Δ.Σ. και Γεώργιο Καμπάνη μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Παράλληλα, εγκρίθηκε ο διορισμός του κου Γεωργίου Καμπάνη, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του κου Νικολάου Τζανέτου.

Έγκριση προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options)

Έγκριση έλαβε και η θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε στελέχη και στους εργαζομένους της εταιρείας καθώς και των θυγατρικών της, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών της εταιρείας  (options) και με τιμή εξάσκησης τη μέση σταθμισμένη τιμή τελευταίου εξαμήνου.

Τέλος, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τελούν υπό την έγκριση των Εποπτικών Αρχών.