Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚΟΕΕ (η «Εταιρία»), που πραγματοποιήθηκε στις 22.10.2021 και ώρα 09.30, συμμετείχαν, είτε οι ίδιοι είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, σαράντα δύο (42) μέτοχοι, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 2.258.278 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 2.984.548 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρίας), ήτοι ποσοστό 75,665%.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

  • Εγκρίθηκε η δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας κατ’ άρθρο 114 του Ν. 4548/2018
  • Εγκρίθηκε νέο πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών με βάση τις διατάξεις των άρθρων 49 επ. του Ν. 4548/2018
  • Έγινε ενημέρωση αναφορικά με τις συμβάσεις εργασίας της Εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
  • Εγκρίθηκε ο ορισμός του κ. Απόστολου Παπαδόπουλου ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου
  • Ελήφθη απόφαση για τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστήριου Αθηνών λόγω εισαγωγής αυτών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στην εν λόγω εισαγωγή

 

 

 

 

Κηφισιά, 22 Οκτωβρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο