Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, εισηγμένη στην ΕΝ.Α, δημοσίευσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το α΄εξάμηνο του 2021.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε κατά 12,93% στο ποσό των 2.915.737 ευρώ, έναντι 2.581.912 ευρώ στο α΄εξάμηνο του 2020.

Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου ανήλθαν σε 451.668 ευρώ έναντι 27.232 ευρώ, το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους.

Η κερδοφορία μετά από φόρους του ομίλου διαμορφώθηκε σε 320.612 ευρώ έναντι ζημιών 77.547 ευρώ το α΄εξαμήνο του 2020.

Ο κ. Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος της ALPHA TRUST, κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό του εξαμήνου, δήλωσε:

“Το πρώτο εξάμηνο του έτους οι θετικές αποδόσεις των πελατών μας, θεσμικών και ιδιωτών, αντικατοπτρίστηκαν στα αποτελέσματα της εταιρείας. Παράλληλα, η συγκράτηση του κόστους, παρά τις συνεχιζόμενες επενδύσεις και την ανανέωση του προσωπικού, ωφέλησαν τα κέρδη. Η ίδια εικόνα παρουσιάστηκε και στο τρέχον τρίμηνο. Φυσικά τα υψηλά επίπεδα τιμών των αξιών, η πιθανότητα ο πληθωρισμός να έχει διάρκεια και η αβεβαιότητα ως προς την διάρκεια της πανδημίας, συγκρατούν την αισιοδοξία που προκαλούν τα άνω των προσδοκιών εταιρικά αποτελέσματα. Συνεχίζουμε την διαδικασία εισαγωγής στην Κύρια Αγορά του Χ.Α., και εντός του Σεπτεμβρίου θα έχει επιλεγεί ο ανάδοχος.”